SMV 2019/20

Unsere drei Schulsprecher:

1. Schülersprecher: Joshua Deeg 10bM

2. Schülersprecherin: Elisabeth Rabinin 10bM

3. Schülersprecherin: Jennifer Schubert 10aM

Joshua Deeg und Elisabeth Rabinin

Verbindungslehrer: Herr Horst Roch und Frau Melanie Pfändner